Webová prezentace není optimalizována pro tento prohlížeč. Doporučujeme použít jeden z modernějších a bezpečnějších prohlížečů např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge.

Etický kodex

Obchodní sítě Realitní společnosti České spořitelny, a.s.


Klient a jeho zájmy jsou pro nás vždy na prvním místě

Účastníci obchodní sítě RSČS

 • hájí zájmy svých klientů a současně se chovají spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu.
 • nezneužívají svého postavení v neprospěch klienta.
 • neodkladně informují účastníky obchodního případu o všech podstatných skutečnostech týkajících se daného obchodního případu.

Jednáme profesionálně

Účastníci obchodní sítě RSČS

 • vykonávají svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním  řádem a obchodní etikou tak, aby její klienti nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu
 • se při své  činnosti  řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívají nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací  či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na trhu. Obchodním partnerům, spolupracovníkům a klientům poskytují informace a služby na základě objektivních a faktických poznatků s přihlédnutím k jejich zájmům. Vždy upozorňují na možná omezení a rizika vyplývající z jejich práce a na fakta, která mohou úspěšné poskytnutí služby ovlivnit, sdělují výši požadované odměny a obsah služeb, které jsou v odměně obsaženy. Předcházejí sporům, v případě jejich vzniku vždy usilují o smírnou a efektivní cestu řešení.
 • se vždy rozhodují s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímají pouze takové zakázky, které jsou schopni odborně a efektivně splnit sami nebo s odpovídající odbornou asistencí či na základě korektních smluvních vztahů s dalšími dodavateli. Naopak odmítají zakázky, které by byly v rozporu s právním řádem a tímto etickým kodexem.
 • si soustavně prohlubují svou kvalifikaci, resp. průběžně školí své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní  činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace, a udržují si přehled o stavu a vývoji na trhu s nemovitostmi v oblasti svého působení a o faktorech, které tento trh významně ovlivňují.
 • neposkytují klientům poradenství, které je mimo jejich odbornou způsobilost. Pokud okolnosti obchodního případu vyžadují účast odborníka na příslušnou problematiku (např. advokát, daňový poradce, architekt apod.), je účastník obchodní sítě RSČS povinen danou věc konzultovat s tímto odborníkem.

Jsme tým, jsme spoluhráči a jdeme za společným cílem

Účastníci obchodní sítě RSČS

 • neznevažují činnost ostatních makléřů/účastníků obchodní sítě ani neinterpretují názor na jejich činnost. Pokud je požadován jejich názor, mohou jej poskytnout výhradně slušným a bezúhonným způsobem.

Důvěřujeme si a spolupracujeme

Účastníci obchodní sítě RSČS

 • spolupracují s ostatními realitními makléři v rámci obchodní sítě i mimo ni, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozují spolupracujícího realitního makléře, respektují zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 • si navzájem poskytují získané zkušenosti a znalosti za účelem zajištění nejvyšší možné kvality poskytovaných služeb.

Netolerujeme diskriminaci a jakoukoliv formu nátlaku

Účastníci obchodní sítě RSČS

 • se zavazují vyvarovat jakéhokoli diskriminačního chování z důvodů rasy, náboženství, pohlaví, věku, postižení nebo sexuální orientace.

Žijeme naše hodnoty: spolehlivost, vstřícnost, vnímavost a srozumitelnost

Účastníci obchodní sítě RSČS

 • uvádí při prezentaci svých služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno.
 • se zavazují vždy uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. V případě, že provize účastníka obchodní sítě RSČS v ceně není obsažena, je tento povinen zájemce o nemovitost o výši provize pravdivě informovat.

Ctíme právo a zákony, dodržujeme interní pokyny a předpisy

Účastníci obchodní sítě RSČS

 • nesmí nabízet nemovitosti, aniž by předem obdrželi souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji.
 • při poskytování svých služeb vždy informují všechny zúčastněné strany daného realitního obchodu, kterou stranu zastupují.
 • za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavírají se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.
 • nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit  či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi.
 • se zavazují zdržet se všech forem nekalé soutěže a prohlašují, že se zavazují proti všem formám nekalé soutěže jiných účastníků trhu, jako je např. klamavá reklama, klamavé označení výrobků nebo služeb, parazitování na pověsti jiného soutěžitele, aktivně vystupovat.
 • se při své  činnosti zasazují také o dodržování právních předpisů, smluvních závazků a principů podnikatelské etiky ostatními podnikateli a jsou solidární při společném postupu proti těm, kteří je porušují.

Předcházíme střetu zájmů

Účastníci obchodní sítě RSČS

 • jednají v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chovají se objektivně,  čestně a odpovědně vůči životnímu prostředí.
 • jednají tak, aby se vyhnuli střetu zájmů a nezneužili svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob.
 • nesmí třetím osobám přímo či nepřímo nabízet ani poskytovat plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody nebo které by mohlo být považováno za úplatek.
 • se zavazují vyvarovat jakékoli  činnosti, která by mohla znamenat střet zájmů, popřípadě předem informovat Realitní společnost  České spořitelny, a.s., o činnostech, které by v budoucnosti mohly střet zájmů představovat, a vyžádat si předem souhlas k takové plánované činnosti.

Jsme loajální ke skupině a chráníme majetek i jméno skupiny, RSČS

Účastníci obchodní sítě RSČS

 • jsou loajální vůči Realitní společnosti  České spořitelny, a.s., a členům Finanční skupiny České spořitelny, a.s.
 • nebudou poskytovat služby způsobem, který by snížil a ohrozil vážnost obchodní sítě a Finanční skupiny České spořitelny, a.s.
 • dbají na to, aby obchodní síť Realitní společnosti České spořitelny, a.s., byla chápána jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný poskytovatel prvotřídních realitních služeb.
Vítězslav Paštěka
předseda představenstva
Ing. Otakar Souček
člen představenstva