Naše služby

Sdělení

Formulář ke stažení ve formátu PDF

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY

MIMO OBCHODNÍ PROSTORY


Zprostředkovatel:

Zájemce:

Požadovaná služba:

a) zprostředkování prodeje / nájmu / podnájmu nemovitosti:

b) zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ___________, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v ________________________ oddíl _________ vložka ________________, IČ:______________, se sídlem _______________________________, přičemž s tímto družstevním podílem je spojen nájem následujícího družstevního bytu:

Typ:____________________________________________

Město: __________________________________________

ulice: ___________________________________________

č.p./č.ev.: _____________, č. orient: __________________

k.ú.: ____________________________________________

katastrální úřad: ___________________________________

č. LV: _________________________

pozemek parc. č. ___________________________________________________________________

číslo jednotky: _____________________________________ velikost: ________________________ NP/PP: ______________________


Zprostředkovatel tímto informuje Zájemce o následujících skutečnostech týkajících se zprostředkovatelské smlouvy:

  • Od uzavřené smlouvy o zprostředkování je Zájemce oprávněn písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce. Odstoupení od smlouvy prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem) musí být zasláno Zprostředkovateli na adresu uvedenou v záhlaví tohoto sdělení, přičemž pro odstoupení Zájemce může, ale nemusí použít formulář uvedený níže. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené smlouvy o zprostředkování, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  • Možnost odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy ve zmíněné lhůtě nebude mít Zájemce v případě, že výslovně požádá o zahájení plnění dle zprostředkovatelské smlouvy ještě před uplynutím výše uvedené lhůty pro odstoupení.

  • K ceně (provizi) dle zprostředkovatelské smlouvy bude připočtena DPH ve výši odpovídající platné právní úpravě, je-li Zprostředkovatel plátcem DPH.

  • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů mezi Zájemcem a Zprostředkovatelem, vyplývajících ze zprostředkovatelské smlouvy, jakož i k vyřizování stížností na jednání Zprostředkovatele je Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; e-mail: adr@coi.cz ; web: adr.coi.cz);

  • Text tohoto Sdělení před uzavřením zprostředkovatelské smlouvy mimo obchodní prostory je Zájemci k dispozici na internetové adrese: www.rscs.cz.

Zájemce podpisem potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením zprostředkovatelské smlouvy, jsou mu jasné a srozumitelné. Dále potvrzuje, že mu byl s dostatečných předstihem před uzavřením smlouvy předložen návrh zprostředkovatelské smlouvy, obsahující zejména označení služeb včetně jejich specifikace, cena služby nebo její výpočet, způsob platby a způsob plnění a další zákonem požadované údaje.

Zprostředkovatel a Zájemce tímto souhlasí s tím, aby byl obsah tohoto sdělení po podpisu oběma stranami při uzavření zprostředkovatelské smlouvy přiložen ke zprostředkovatelské smlouvě jako její nedílná součást.

 

V……………………..dne ………………….

V……………………..dne ………………….

 

 

 

……………………………………

……………………………………

Zájemce

Zprostředkovatel

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

 

 - Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

 - Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

 - Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 - Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

- Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.