Naše služby

Otázky a odpovědi

Základní (nejčastější) dotazy

1.      Kdy je nutný odhad nemovitosti a jak je možné jej zajistit?

Vždy při převodu vlastnictví nemovitosti, tedy při koupi, v určitých případech darování, dědictví, vkladu nemovitého majetku do společnosti apod. Odhad, tzv. znalecký posudek se dokládá příslušnému finančnímu úřadu z důvodu ocenění pro daň z převodu nemovitosti. Odhad se zajišťuje prostřednictvím znalce s příslušným oprávněním. V případě financování hypotékou bývá znalecký posudek vyžadován též financující bankou, ale ta ho zajišťuje sama prostřednictvím svých znalců.

2.      Kde zjistím všechny potřebné informace o prodávané nemovitosti – jestli není zatížena zástavou, věcným břemenem, předkupním právem, exekucí atd.?

Obecně jsou informace o vlastnictví, specifikace nemovitosti, právní vady nemovitosti uvedeny na listu vlastnictví (LV), včetně nabývacích titulů (listin) vztahujících se k nemovitosti, které jsou uloženy ve sbírce listin. Důvod prodeje nemovitosti nelze objektivně zjistit. Vždy závisí na prodávajícím, jestli je ochoten ho upřímně uvést.

3.      Kdy a jak je možné převést byt z družstevního do osobního vlastnictví?

O převodu rozhoduje členská schůze bytového družstva na žádost jeho člena. Neexistuje právní nárok na převod, člen se nemůže převodu domáhat.

4.      Co je katastrální mapa?

Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo, které zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území tvořící předmět katastru nemovitostí. Tzn. že jde o mapu, na které jsou graficky zaznamenány všechny budovy, stavby a pozemky, včetně uvedení čísla popisného, orientačního, parcelního.

5.      Co je list vlastnictví?

List vlastnictví je veřejná listina, která prokazuje stav nemovitosti evidovaný v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení. List vlastnictví vyhotoví na požádání příslušný katastrální úřad, je možné si jej vyžádat na místech czechpointu nebo na notářských úřadech.

6.      Co je věcné břemeno?

Věcná břemena omezují vlastníka určité nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcná břemena jsou např. právo chůze, jízdy, čerpání vody, vedení a provoz elektrické přípojky apod. Konkrétním příkladem je třeba, že soused bude využívat Vaši cestu pro přístup do svého domu.

7.      Mohu si jako cizinec – fyzická osoba v České republice koupit nemovitost?

Ano, momentálně to již lze.

Provize

Daň z nemovitosti

Financování

Rezervační poplatek a zprostředkovatelská smlouva

Úschova peněz

Prodej a koupě nemovitostí obecně

Pozemky